Onderwijs

Onderwijs

Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden. Binnen dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van de schoolorganisatie.

In het onderwijs op onze school is de leerkracht onmisbaar en vervult hij een centrale rol. Hij dient immers in de praktijk van alle dag gestalte te geven aan de identiteit van het onderwijs en voor de leerlingen te fungeren als identificatiefiguur. Hij is van funda­mentele betekenis bij de godsdienstige en morele vorming van de leerlingen en draagt waarden en normen over. Het onderwijskundig handelen van de leer­kracht draagt op onze school dan ook een sterk pedagogisch karakter.

Een goed pedagogisch klimaat is van groot belang voor het onderwijs op onze school. Het pedagogisch klimaat bevat het groepsproces, waar de leerkracht leiding aan geeft.

De school zet zich in om zoveel als in ons vermogen ligt onderwijs te bieden aan alle kinderen van de gemeenschap waarvoor de school functioneert. Ons zorgbeleid is er dan ook op gericht dat we verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of naar een educatief centrum zo veel als mogelijk willen voorko­men en dat de faciliteiten die daartoe kunnen bijdragen optimaal worden benut.

We werken met een didactisch model waarin alle leerlingen zijn opgenomen in een groepsgerichte werkwijze. Er wordt bij de basisvakken gedifferentieerd op drie niveaus.

De onderwijsleermiddelen die door de leerkrachten ingezet worden, dienen dienstbaar te zijn aan ons opvoedings- en onderwijsdoel en in overeenstemming te zijn met de grondslag van onze school, zodat geen informatie wordt verstrekt of een levensstijl wordt gelegitimeerd die daarmee in strijd is. Ook ICT wordt op deze genoemde wijze ingezet tot ondersteuning van het onderwijs.