Identiteit

Identiteit

Grondslag
De grondslag voor de school is identiek aan de grondslag van de (VCOG) Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Neder-Betuwe. Deze luidt als volgt: De grondslag van de vereniging is Gods Woord, overgezet in de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal, zoals deze tot stand is gekomen volgens het besluit van de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, waarvan de onveranderlijke waarheid wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, eveneens vastgesteld in de meergenoemde Synode. De vereniging handhaaft het gebruik van de psalmberijming van 1773 met uitsluiting van elke andere psalmberijming. De psalmen worden niet ritmisch gezongen.

Kernopdracht
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.